maandag 20 februari 2012

Notulen overleg Vestia Noord Nederland

Ter kennisneming, hieronder alsnog de notulen  van het overleg dat de Huurdersvereniging Torenflat met Vestia Noord Nederland had op 9 december 2011.

Klik op "meer lezen", hieronder, voor het verdere verslag. 
Aanwezig

Dhr. P.G.A. Oliemans Voorzitter HV
Dhr. G. van der Vegt Penningmeester HV
Mevr. G. van Grondelle Secretaris HV
Dhr. G. de Lange Algemeen lid HV
Dhr. D. Stofbergen Manager Woondiensten VNN
Mevr. M. Scheper Teamleider Hoofddorp VNN
Dhr. A. Khan Complexbeheerder VNN
Dhr. H.J. Baan Medewerker Sociaal beheer en Participatie VNN

 1. Opening en mededelingen
De heer Stofbergen opent de vergadering om 10.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 1. Evaluatie afgelopen jaar
De heer Stofbergen blikt terug op het afgelopen jaar en de diverse zaken die vanuit Vestia Noord Nederland zijn opgepakt en/of zijn doorgevoerd.

Complexbeheerder
De heer Khan is als complexbeheerder aangesteld en de huurdersvereniging geeft aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking en de rol die de heer Khan binnen het complex inneemt.

Schoonmaak
Het schoonmaakprogramma en het niveau van uitvoering waren ook een punt welke regelmatig een onderwerp van discussie was. Vestia Noord Nederland heeft daarom een nulmeting laten doen ten aanzien van het schoonmaakniveau en de uitvoering daarvan. Het resultaat is dat de schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door een ander schoonmaakbedrijf (Trion) en dat inmiddels ook de overgenomen medewerkers zijn vervangen.

De HV geeft aan dat het niveau van de schoonmaakwerkzaamheden duidelijk zichtbaar zijn. De heer Khan geeft aan dat de communicatie met het schoonmaakbedrijf en de medewerkers veel beter verloopt. De HV maakt van de gelegenheid gebruik toch een aantal punten te melden. Onder andere de glasbewassing werd nog even onder de aandacht gebracht.

70% regeling
De heer Stofbergen geeft aan dat de 70% regeling ten aanzien van de voorstellen met betrekking tot de veranderingen in de servicecomponenten is gehaald. Het was wel een zeer moeizaam traject om alle reacties van de bewoners te verzamelen. De veranderingen heeft Vestia Noord Nederland nog niet doorgevoerd, maar dat zal binnenkort wel gaan gebeuren.
De heer Stofbergen geeft aan dat Vestia Noord Nederland door de gemeente was aangesproken over de “dump plek” bij de afvalcontainers en had verzocht daar iets aan te doen. Vestia Noord Nederland wilde dat voor de bewoners, die in principe meebetaalde aan het verwijderen van grofvuil welke door derden werden gestort, ook een verandering zou komen in deze onwenselijke situatie.

Het behouden van containers in een andere dan de huidige vorm is de afgelopen maanden uitvoerig onderzocht en besproken met de gemeente. De gemeente heeft haar toestemming gegeven en na een proefperiode van een half jaar zullen de resultaten worden geevalueerd. Vanaf 15 januari zal de nieuwe situatie worden ingevoerd. De complexbeheerder zal de sleutel beheerder zijn van de afgesloten containers. Gebruikers dienen zich bij hem te melden. De bewoners zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 1. Camerabewaking
Om de leefbaarheid in en rondom het complex beter te kunnen managen zullen er in en om het complex diverse camera’s worden opgehangen. Een uitvoerig onderzoek voor de haalbaarheid is in volle gang. Bij invoering zullen de bewoners hierover schriftelijk worden ingelicht.

 1. Hennep
Het afgelopen jaar zijn een aantal hennepplantages ontmanteld in samenwerking met de diverse instanties. Vestia heeft een duidelijk beleid hierin en overtreders worden juridisch aangepakt.

 1. Parkeersituatie
De HV geeft aan dat er mondjesmaat gebruik gemaakt wordt van de parkeergelegenheid op het parkeerdek. Aangezien dat er veel parkeeroverlast is aan de straatkant is het verzoek van de HV of de slagboom kan worden verwijderd.
Mevrouw Scheper geeft aan dat er veertig parkeerplekken zijn verhuurd. In het huidige parkeerbeleid zal voorlopig geen veranderingen worden doorgevoerd. De heer Stofbergen licht het gekoppeld verhuren van een woning en een parkeerplek toe. Op termijn zullen daar ook de positieve resultaten in de buurt waarneembaar moeten worden.
De heer Stofbergen geeft aan dat er voor de parkeerplekken tot op heden nog geen servicekosten werden opgevoerd. Dat zal in de toekomst wel gaan gebeuren. Er zullen tussenmeters worden geplaatst. De aanlegkosten hiervan zullen voor rekening van Vestia komen.

 1. Brandalarminstallatie
De HV vraagt of er nog een toelichting zou kunnen komen over de werking en de procedure van het brandalarm installatiesysteem. Dit is bij de bewoners niet duidelijk. Vestia zal hier aandacht aan schenken richting de bewoners.

 1. Webpagina Torenflat
De heer De Lange vraagt of het mogelijk is om allerlei informatie via de webpagina van de Torenflat uit te kunnen wisselen. De heer Baan zal de afdeling communicatie in contact brengen met de heer De Lange om de diverse mogelijkheden te bekijken.

 1. Gas verbruik
De heer Stofbergen geeft dat er bij een aantal bewoners een behoorlijk afwijkend verbruik van gas is waargenomen. Deze bewoners zullen door Vestia worden benaderd om te kijken hoe dit hoge verbruik te verklaren is.

 1. Gevelramen
De HV geeft aan dat de gevelramen in de kiepstand bij wind dichtklappen. De heer Stofbergen geeft aan dat binnen Vestia over de gevel is gesproken. Er wordt onder andere gekeken op welke onderdelen nog garantie zit en tevens wordt er nagedacht om een onderhoudscontract te gaan afsluiten. In een dergelijk onderhoudscontract kunnen dit soort zaken ook worden meegenomen.

 1. Huisnummeraanduiding
De HV geeft aan dat er nog steeds heel veel bezoekers van het complex niet precies weten waar ze moeten zijn. De heer Baan geeft aan dat dit wellicht met een stukje gewenning te maken heeft. De hoofdentree is namelijk duidelijk zichtbaar en zou niet over het hoofd gezien hoeven te worden. Vestia zal intern nadenken op welke manier het beste de huisnummeraanduiding aan de buitenkant van het complex zichtbaar kan worden gemaakt.

 1. Complexinformatie
De heer Khan geeft aan dat in het begin van volgend jaar gebruik gemaakt zal worden om de bewoners te informeren via het projecteren van gegevens op de blinde muur bij het kantoor van de complexbeheerder. De HV zou de complexbeheerder kunnen benaderen om eventueel essentiële informatie van de kant van de HV hierop aan te laten sluiten.

 1. Participatiestructuur
De heer Stofbergen blikt vooruit op de wijze van participatie tussen de HV en Vestia. Het meegeven van informatie betreffende de HV zodat de keus bij een nieuwe huurder blijft om eventueel contact op te nemen of zich aan te sluiten bij de HV is een mogelijkheid. De HV gaat nadenken over welke informatie zij daarvoor in de huurdermap zouden willen laten opnemen.

De heer Stofbergen vraagt aan de HV of zij, nu de renovatie achter de rug is, een actieve rol zouden kunnen gaan spelen in het opstarten van de participatie onder alle bewoners van de Torenflat. Onafhankelijk of ze nu wel of geen lid zijn. De heer Stofbergen is benieuwd hoe de HV daarover denkt en vraagt de HV met een voorstel daar omtrent te komen richting Vestia.
 1. Herhuisvesting
De heer Sto0fbergen geeft aan op welke manier er op dit moment woningen worden toegewezen binnen de Torenflat met in achting neming van de wettelijke bepalingen dan wel niet opgelegd vanuit Brussel.
Op dit moment is de herhuisvesting van bewoners vanuit woongebouwen van de Seysterveste alsnog niet aan de orde aangezien het renovatiewerkzaamheden betreffen in bestaande bewoning.

 1. Diverse vragen bewoners

 1. Communicatie bij vragen en klachten
De heer Stofbergen licht toe hoe de werking van het 0900 nummer is en op welke manier vragen kunnen worden gesteld en klachten kunnen worden gemeld.
Voorbepaalde technische reparatieverzoeken (bijvoorbeeld glasbreuk of rioolontstopping) kunnen bewoners zelf rechtstreeks contact opnemen met de daarvoor bekende telefoonnummers.
Er kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week technische klachten worden gemeld. Buiten kantoortijden worden klachten aangenomen via de servicetelefooncentrale. Spoedeisende zaken worden direct opgepakt. Zaken die kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag worden doorgegeven.
Bij een reparatieverzoek wordt binnen 2 werkdagen een afspraak gemaakt om op die manier binnen vijf werkdagen de klacht te hebben verholpen.
Ten aanzien van de wisselwerking tussen medewerkers van Vestia Noord Nederland en de verantwoordelijke aannemer voor het complex heeft een evaluatie plaatsgevonden om de zaken voorspoediger te kunnen laten verlopen.
Mochten er huurders zijn die nog geen terugkoppeling hebben ontvangen ten aanzien van hun technische melding kunnen dit melden bij de complexbeheerder.

 1. Ongedierte
De heer Stofbergen legt uit waar de verantwoordelijkheid van Vestia of de bewoners zelf ligt ten aanzien van ongedierte bestrijding.
Vestia zal in samenwerking met de HV de noodzakelijke informatie op dit gebied communiceren richting de bewoners. Te denken valt hierbij aan de mogelijkheid dit te doen via de website van de HV.

Ten aanzien van de overlast die bewoners ondervinden heeft Vestia een onderzoek uitgevoerd. In een bepaal;de periode van het jaar komen de eitjes van de deze vlieg uit en een wolk van deze zwerm wordt tegen de gevel van de Torenflat aangeblazen. Indien er ramen openstaan is de kans dat deze vliegen in het appartement zich gaan ophouden aanwezig. Deze leggen weer eitjes die bij het uitkomen in de woningen voor overlast zorgen. De complexbeheerder zal bij de ingebruikname van de beamer dit onderwerp bij de bewoners onder de aandacht brengen en op welke wijze de bewoners zelf hier iets aan kunnen doen.
 1. Overlast
De HV vraagt zich af wat de procedure is op het gebied van het melden en oppakken van klachten op het gebied van overlastklachten. De heer Stofbergen verwijst naar de overlastfolder en de huisregels die op de website van Vestia Noord Nederland staan.

 1. Fietsenstalling
De heer Stofbergen geeft aan dat de fietsenrekken bij de hoofdentree er zijn, maar dat er weinig gebruik van wordt gemaakt.

 1. Opknappen woningen
De heer Stofbergen geeft aan dat de woningen bij mutatie per geval worden bekeken welke noodzakelijke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Bij meldingen van klachten wordt per geval bekeken welke werkzaamheden er dienen te worden uitgevoerd.

 1. Lege ruimte hoofdentree
Vestia in gesprek met belangstellende maar een en ander heeft nog niet tot iets definitiefs geleid. Suggesties van de kant van de HV en bewoners zijn van harte welkom.

 1. Rondvraag
Geen punten.

 1. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 12.15 uur

7 opmerkingen:

 1. Sjongje jonge wat een waardeloos overleg zeg. Was zeker een ontzettende gezellige vergadering. Lekker bakje koffie erbij heerlijk. En nutteloos! En wel hierom:

  Zie hier de punten die naar voren kwamen 8 december met de oproep voor agendapunten:

  1. Communicatie bij klachten en vragen (vaak geen bericht)
  2. Ongedierte: vliegjes en ratten
  3. Vuilcontainers (status?)
  4. Parkeren achterkant te vol/fout parkeren en parkeerdek te leeg
  5. Overlast (honden, geluid/gehorigheid)
  6. Fietsen (stallingen) voorkant, meer nodig
  7. Duurzaamheid en groene omgeving (wat is mogelijk?)
  8. Renovaties en (staan nog appartementen op de planning?)
  9. Brandveiligheid (vluchtroutes, protocol, (hoe) werkt het?)
  10. Klapperende ramen (is een stop mogelijk?)
  =================================

  En hier wat eruit is gekomen bij het overleg:
  1>Hier wordt makkelijk overheen gepraat door alleen "technische klachten" te benoemen. Er zijn naast technische klachten nog vele andere soorten klachten, maar goed deze worden hier niet behandeld
  2> Ratten komen totaal niet terug in deze notulen en voor de vliegjes blijft het hetzelfde. " we zullen laten weten wat bewoners er aan kunnen doen" Nee vestia NEE! Dit is geen structurele oplossing en hierdoor blijven bewoners elk jaar dezelfde ellende hebben! Regel dit toch gewoon eens een keer fatsoenlijk! Anders zie ik genoodzaakt om alle vliegjes te vangen en ze op te sturen naar Vestia of naar Azam. Belachelijk dit.
  3>Vuilcontainers.. zucht. Er is inmiddels een container maar er wordt nog steeds vuil gedumpt op de plek van de oude container en daarnaast kunnen full-time werkende mensen geen gebruik maken van de container. Dit is ook geen goede oplossing! Dat hoef je geen half jaar te testen, dat kan ik je nu al vertellen! Tip aan de huurdersvereniging: praat eens gewoon met de bewoners, of lees het gastenboek eens wat meer. Deze klachten zijn hier uitvoerig besproken!
  4>Parkeerbeleid: Hier gaat aldus de notulen voorlopig niets aan veranderen. We houden dus een mooie leeg parkeerdek en overvolle parkeerplaatsen rondom de flat (inclusief dubbel parkeren).
  5> Als je overlast hebt moet je het foldertje maar eens lezen. Hahaha, dat staat er echt.
  6> De fietsenstalling aan de voorkant wordt weinig gebruikt? Ik zie daar toch regelmatig een behoorlijke hoeveelheid fietsen staan
  7> Duurzaamheid en groene omgeving. Eeem waar staat dit in de notulen?
  8> Duidelijk
  9> Er zal aandacht geschonken worden hierover richting de bewoners. We wachten het af...
  10> klapperende ramen: er is over gesproken, er wordt naar gekeken en tevens wordt er over nagedacht. Dat schiet lekker op, not!

  Daarnaast is het natuurlijk ook niet erg handig om te oordelen over de huismeester als deze zelf bij het overleg aanwezig is. Ik zie dat de huurdersvereniging "zeer tevreden" is over Azam. Als je het gastenboek leest zie je dat er vele huurders anders over denken.

  Ik zit er nu sterk over te twijfelen of dit allemaal wel mijn 6,80/jaar waard is. Waarom wordt het geld dat nu in kas zit bij de huurdersvereniging niet gebruikt om een en ander op te lossen, of iets terug te doen aan de huurders?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 4> nou over het lege parkeerdek hoef je je iig geen zorgen te maken. Deze worden wel gevuld, VESTIA dwingt mensen die hier nieuw komen wonen namelijk om een parkeerplek van 21eu per maand te huren.....rijbewijs of niet, auto of niet! BELACHELIJK

  BeantwoordenVerwijderen
 3. correctie....het moet zijn 47euro per maand...nog MOOIER!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat een gezeik zeg. Ik ben toevallig ook heel tevreden over Azam. De zeldzame keren dat ik hem nodig heb gehad stond hij meteen voor me klaar. Wat een aardige, behulpzame kerel. Verder heb ik nog nooit last gehad van ratten, en wat betreft vliegen: koop lekker een hor en plaats die voor je raam, probleem opgelost, je kunt ook problemen maken die er niet zijn, denk zelf even na. Wat kunnen zij er aan doen dat de natuur zijn gang gaat? Wees blij dat ze er wat mee willen doen. Nog nooit last gehad van een 'klapperend' raam, maar misschien zit ik aan de 'goede' kant, maar het probleem wordt toch aangekaart? Wacht het even af zou ik zeggen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Enne, wat betreft de vuilcontainers, ik erger me ook aan de rotzooi die op de oude plek wordt gesmeten, waarschijnlijk van asomensen uit de buurt die het niet kunnen verkroppen dat ze het niet meer kunnen dumpen. Maar, wat moet je er aan doen? Moeten ze soms 24 uur per dag wachten en kijken wie dat doet? Dat is financieel al niet haalbaar. We kunnen ons ook als bewoners sterk maken en het in de gaten houden en mensen er op aanspreken. Tja, sommige mensen nemen nooit zelf ergens verantwoording voor en leggen de gehele verantwoording graag bij een ander. Bravo!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is duidelijk dat jij nog geen overlast hebt gehad. Wacht maar af, ik hoop dat "de natuur" dan ook even bij jou langs gaat, dan piep je wel anders.
  En die rotzooi, daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat erover dat er geen goede oplossing is voor de bewoners zelf. Het dumpen van afval, door bewoners en niet bewoners, is een ander probleem.
  Lekker makkelijk schreeuwen als je zelf nergens last van hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Notulen overleg gelezen?

  Ja, interessant! 13 (54%
  Ja, beetje 7 (29%)
  Nee, boeit me niet! 4 (16%)
  Nee, niet echt 0 (0%)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het parkeerdek en garage kan heel makkelijk vol komen te staan....de huurpijs is alleen veeeel te hoog, echt belachelijk dat we schandelijk veel moeten betalen om je auto een beetje veilig te parkeren.... uuhhhm veilig... mits het hek het weer eens gaat doen. Er moet niet gezeurd worden over kleine dingetjes maar NIEMAND gaat geld uitgeven voor niets.

  BeantwoordenVerwijderen